Menu
Your Cart

K.V.K.K

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Efe Ev Gereçleri Züccaciye Limited Şirketi (Efe Ev Gereçleri) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Efe Ev Gereçleri, KVKK m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Efe Ev Gereçleri, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır. Kişiseel verileriniz Efe Ev Gereçlerinin, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde, üyelik sözleşmesi kapsamında, iletişim izni vermeniz halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. 

Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Efe Ev Gereçleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  • Websitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
  • İletişimiçin adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
  • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
  • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Efe Ev Gereçleri olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya aktarabilmekteyiz:

Finansal ilişki içerisinde olduğumuz bankalara ve finans kurumlarına, Yasal zorunluluk çerçevesinde resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Efe Ev Gereçlerinin taraf olduğu sözleşmelerde iş planlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlara/kişilere, Efe Ev Gereçleri olarak hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. Kişilere, grup şirketlerine, bağlı şirketlere ve iştiraklere.


Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

Efe Ev Gereçleri ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık 30 gün içinde yanıt vermekle yükümlüdür.  


a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişiler ……..  adresine Efe Ev Gereçleri sistemlerinde kayıtlı posta adresi üzerinden  başvurdukları takdirde ilgili kişi haklarına yönelik talepleri cevaplandırılacaktır. 


Ünvanı : Efe Ev Gereçleri Züccaciye Limited Şirketi

Mersis No: ………………